Báo cáo chuyên đề: Activity theory as a framework for designing constructivist learning environment

Báo cáo chuyên đề: Activity theory as a framework for designing constructivist learning environment trình bày về nội dung thuyết hoạt động, quy trình ứng dụng lý thuyết hoạt động vào thiết kế CLEs, vận dụng vào học tập.