Báo cáo chuyên đề: Lịch sử giáo dục nghề nghiệp Việt Nam giai đoạn 1975-1986

Báo cáo chuyên đề: Lịch sử giáo dục nghề nghiệp Việt Nam giai đoạn 1975-1986 trình bày về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội, các loại hình đào tạo nghề nghiệp, trung tâm xúc tiến và đào tạo việc làm, đặc điểm hệ thống giáo dục nghề nghiệp.