Báo cáo: Giúp sinh viên tiếp cận nghiên cứu khoa học qua hợp tác Quốc tế - ĐH Cần Thơ

Báo cáo: Giúp sinh viên tiếp cận nghiên cứu khoa học qua hợp tác Quốc tế - ĐH Cần Thơ này sẽ giúp sinh viên tiếp cận, học được các phương pháp và tư duy khoa học Quốc tế, thu nhận được nhiều kiến thức chuyên môn cập nhật, xây dựng được lòng tự tin trong giao tiếp với chuyên gia nước ngoài và bắt đầu biết cách làm việc, các nguồn kinh phí từ HTQT và NCKH của trường được sử dụng một cách tiết kiệm, hiệu quả hơn.