Báo cáo kế hoạch thực hiện chương trình 1: Đào tạo lao động kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010

Mời các bạn tham khảo Báo cáo kế hoạch thực hiện chương trình 1: Đào tạo lao động kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 trình bày về thực trạng về đào tạo lao động kỹ thuật Đồng Nai 2001-2006, thực trạng lao động Đồng Nai 2005, các giải pháp tổ chức và thực hiện.