Báo cáo Khoa học giao tiếp: Thuyết Genderlect Styles - GVHD: Th.s Châu Kim Lang

Khoa học giao tiếp, Báo cáo Khoa học giao tiếp, Thuyết Genderlect Styles trình bày về tiểu sử của tác giả, tóm tắt lý thuyết, phần ứng dụng của lý thuyết. Mời các tham khảo.