Báo cáo khoa học: Thực trạng quản lí chất lượng đào tạo ở các Trung tâm dạy nghề công lập vùng Đông Nam Bộ

Báo cáo khoa học: Thực trạng quản lí chất lượng đào tạo ở các Trung tâm dạy nghề công lập vùng Đông Nam Bộ trình bày nội dung và phương pháp nghiên cứu, công tác quản lí đào tạo nghề, phương thức quản lý chất lượng đào tạo nghề, hệ thống bảo đảm chất lượng đào tạo nghề, thực trạng quản lí chất lượng đào tạo ở các TTDN công lập vùng Đông Nam Bộ. Tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết nội dung.