Báo cáo khoa học: Việt Nam hội nhập và phát triển

Báo cáo khoa học: Việt Nam hội nhập và phát triển trình bày nội dung về tình trạng về nguồn nhân lực của Việt Nam, những giải pháp về phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam, nguồn nhân lực Việt Nam thừa mà vẫn thiếu, nâng chất nguồn nhân lực.