Báo cáo kiểm toán: Các báo cáo tài chính hợp nhất của ngân hàng ngoại thương Việt Nam

Báo cáo kiểm toán: Các báo cáo tài chính hợp nhất của ngân hàng ngoại thương Việt Nam trình bày nội dung về bảng cân đối kế toán hợp nhất, báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất, báo cáo lợi nhuận để lại hợp nhất, báo cáo chuyển lưu tiền tệ hợp nhất,... Mời các bạn tham khảo.