Báo cáo Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Lữ Thị hải Yến

Báo cáo Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học của Lữ Thị hải Yến nghiên cứu về đề tài: Các biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động tự học của sinh viên trường Cao Đẳng sư phạm Đăklăk trình bày nội dung những vấn đề lý luận về tự học, hiệu trưởng và công tác quản lý hoạt động tự học, trường Cao đẵng sư phạm Đăklăk trong hệ thống giáo dục quốc dân, khá quát về Cao đẵng sư phạm Đăklăk,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung một cách chi tiết.