Báo cáo Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Trần Thị Thu Thủy

Báo cáo Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học do Trần Thị Thu Thủy nghiên cứu về đề tài: Các giải pháp quản lý công tác xã hội hoá giáo dục ở các trường THPT tỉnh Hậu Giang với cấu trúc luận văn: Mở đầu, chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu, chương 2: Thực trạng công tác XHHGD ở các trường THPT tỉnh Hậu Giang, chương 3: Các giải pháp tăng cường công tác XHHGD ở các trường THPT tỉnh Hậu Giang trong giai đoạn hiện nay, kết luận, khuyến nghị. Mời tham khảo để nắm bắt chi tiết nội dung luận văn này.