Báo cáo sản xuất 1: Thí nghiệm trồng xen canh rau dưới tán mận Tam hoa

Mục tiêu của Báo cáo sản xuất 1: Thí nghiệm trồng xen canh rau dưới tán mận Tam hoa là tìm ra phương thức trồng xen canh hợp lý giữa rau bản địa và cây mận tam hoa vừa đảm bảo được sinh trưởng, năng suất của cây mận tam hoa. Đồng thời đưa ra được khung thời gian trồng xen canh hiệu quả nhất.