Báo cáo Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo

Báo cáo Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo trình bày các nội dung chính về xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển trường, xác định mục tiêu và nội dung đào tạo, xác định kế hoạch đào tạo, tiếp thị trong đào tạo.