BM 01.01: Giấy biên nhận hồ sơ

Tham khảo BM 01.01: Giấy biên nhận hồ sơ sau đây để biết cách viết Giấy biên nhận hồ sơ đúng.