BM 01.01: Giấy chứng nhận bị thương

Tham khảo BM 01.01: Giấy chứng nhận bị thương sau đây để biết viết một Giấy chứng nhận bị thương đúng.