BM 03.02: Ghi chép đánh giá trong quá trình đánh giá

Tham khảo BM 03.02: Ghi chép đánh giá trong quá trình đánh giá sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.