BM 06.01: Giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con

Tham khảo BM 06.01: Giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.