BM 06.01: Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Tham khảo BM 06.01: Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.