Các nhân tố tác động đến tiềm năng khởi sự kinh doanh của sinh viên đại học

Bài viết nghiên cứu kiểm định tác động của các trải nghiệm cá nhân và các yếu tố môi trường tới tiềm năng khởi sự kinh doanh thể hiện bằng 2 chỉ báo mong muốn khởi sự và tự tin khởi sự của sinh viên đại học ở Việt Nam.