Các phương pháp đánh giá giáo dục Đại học

Các phương pháp đánh giá giáo dục Đại học trình bày về các phương pháp giáo dục như: Phương pháp Baldrige, cơ quan đảm bảo chất lượng giáo dục đại học của Anh Quốc phương pháp Kaplan & Norton, phương pháp Barnett,... Mời các bạn tham khảo.