Chỉ thị Số: 1315/CT-TTg

Chỉ thị Số: 1315/CT-TTg chỉ thị về chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu.