Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright - Bái 6: Phân tích tài chính - Nguyễn Minh Kiều

Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright - Bái 6: Phân tích tài chính nhằm giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các kỹ thuật phân tích các báo cáo tài chính công ty để giúp giám đốc tài chính đánh giá được thực trạng và tình hình tài chính công ty nhằm hoạch ñịnh hoặc đưa ra các quyết định tài chính. Đọc xong bài này bạn sẽ hiểu được vai trò của phân tích các báo cáo tài chính cũng như sử dụng được các kỹ thuật phân tích tài chính như phân tích tỷ số, phân tích xu hướng, phân tích cơ cấu và phân tích chỉ số.