Chương trình môn học Giáo dục học nghề nghiệp

Mục tiêu Chương trình môn học Giáo dục học nghề nghiệp là giúp người học hiểu được những vấn đề chung của giáo dục học nghề nghiệp và những kiến thức cơ bản của lí luận giáo dục, dạy học; trình bày đúng các hình thức tổ chức và nội dung cơ bản của quản lý quá trình dạy học nghề; vận dụng vào tổ chức quá trình dạy học và giáo dục người học nghề ở trình độ trung và cao đẳng; phát triển năng lực sư phạm nghề của người giáo viên dạy nghề tương lai.