Chương trình môn học Tâm lý học nghề nghiệp

Chương trình môn học Tâm lý học nghề nghiệp phân tích được khái niệm tâm lý, tâm lý học, cấu trúc và các thuộc tính tâm lý của nhân cách; nhận biết và phân tích được: quá trình nhận thức, trạng thái chú ý, ý chí và hành động ý chí, xúc cảm và tình cảm, trí nhớ; biết vận dụng những hiểu biết này vào hoạt động dạy học và giáo dục.