Chương trình Nội dung thực tập sư phạm

Mục tiêu của Chương trình Nội dung thực tập sư phạm dưới đây là củng cố và vận dụng những kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp, nghiệp vụ sư phạm vào giải quyết những nhiệm vụ cụ thể trong hoạt động dạy học; rèn luyện để hình thành và hoàn thiện những kỹ năng dạy học, giáo dục cơ bản nhằm đảm bảo cho hoạt động và giáo dục hiệu quả.