Công báo số 553 + 554/Ngày 25-08-2012

Công báo số 553 + 554/Ngày 25-08-2012 ban hành về danh mục thiết bị tồi thiểu dạy nghề Công nghệ chế biến chè.