Công tác phân tích báo cáo tài chính

Công tác phân tích báo cáo tài chính trình bày nội dung về sử dụng phân tích chiều dọc chiều ngang trong phân tích báo cáo tài chính, sử dụng các tỷ suất trong phân tích báo cáo tài chính, sử dụng kỹ năng phân tích chiều dọc chiều ngang và sử dụng các tỷ suất trong phân tích báo cáo tài chính.