Đặc điểm cơ bản của lao động Việt Nam và các thị trường xuất khẩu lao động

Đặc điểm cơ bản của lao động Việt Nam và các thị trường xuất khẩu lao động trình bày về các ưu điểm - nhược điểm của lao động Việt Nam, đặc điểm của thị trường xuất khẩu lao động Việt Nam.