Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu về Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam dưới đây trình bày về việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục ở Việt Nam, tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục, đảm bảo chất lượng trong đào tạo giáo viên.