Đánh giá việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất có vai trò cung cấp thông tin cho nhiều đối tượng sử dụng, đặc biệt là cung cấp thông tin cho cổ đông của công ty mẹ. Báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy được bức tranh và quá trình hoạt động cho cả tập đoàn. Mời các bạn tham khảo Đánh giá việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam để biết thêm nội dung chi tiết.