Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn: Trình độ Trung cấp nghề

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn: Trình độ Trung cấp nghề gồm 3 phần: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học - mô đun, tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học - mô đun bắt buộc, danh mục thiết bị bổ sung theo môn học - mô đun tự chọn. Mời các bạn tham khảo.