Đào tạo theo nhu cầu công việc và vấn đề đặt ra với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở Việt Nam

Đào tạo theo nhu cầu là phương thức tổ chức đào tạo ngắn hạn ngày càng có ý nghĩa và vai trò quan trọng. Quy mô của dịch vụ này được mở rộng nhanh chóng, đặt ra những thách thức mới mà nếu vượt qua được, các cơ sở đào tạo vừa tăng thêm được nguồn thu ngắn hạn cho mình một cách đáng kể, vừa nâng cao được uy tín, lợi thế cạnh tranh dài hạn trên thị trường dịch vụ phát triển nguồn nhân lực, tạo điều kiện phát triển đội ngũ cho sự phát triển của mình. Mời các bạn tham khảo Đào tạo theo nhu cầu công việc và vấn đề đặt ra với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở Việt Nam.