Dạy nghề nước ngoài

Dạy nghề nước ngoài phần 2: Một số kinh nghiệm giáo dục nghề nghiệp nước ngoài với mục đích tìm ra những kinh nghiệm cần thiết trong quá trình phát triển có thể nghiên cứu áp dụng ở Việt Nam, nhất là đối với những nước có ít nhiều quan hệ về kinh tế, chính trị, xã hội với Việt Nam trong các thời kỳ lịch sử.