Đề án đào tạo và phát triển nghề trồng nấm huyện Định Quán từ năm 2008-2010

Đề án đào tạo và phát triển nghề trồng nấm huyện Định Quán từ năm 2008-2010 xây dựng đào tạo bồi dưỡng 3-4 cán bộ giáo viên là con em của nông dân có nhiệt tình tâm huyết với nghề,vừa vững về kiến thức,kỹ năng nghề vừa có kỹ năng phát triển cộng đồng, kỹ năng khởi sự kinh doanh gắn bó cùng ăn,cùng ở, cùng làm với học viên.