Đề cương môn học Chính sách và pháp luật kinh tế đối ngoại Việt Nam - ĐH Luật Hà Nội

Đề cương môn học Chính sách và pháp luật kinh tế đối ngoại Việt Nam qua các giai đoạn, giúp cho người học có cái nhìn khái quát về môi trường kinh doanh ở Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế.