Đề cương môn học Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành GD - ĐT

Mục tiêu Đề cương môn học Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành GD - ĐT giúp người học nắm được những lý luận chung về Nhà nước và QLHCNN ở Việt Nam những nội dung chủ yếu của cuộc vận động CCHC hiện nay, trình bày được các khái niệm cơ bản quản lí, quản lý hành chính nhà nước, quản lý nhà nước về giáo dục, phân tích các yếu tố nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.