Đề cương nghiên cứu sinh: Nghiên cứu xây dựng mô hình đào tạo nghề gắn với thị trường lao động

Đề cương nghiên cứu sinh: Nghiên cứu xây dựng mô hình đào tạo nghề gắn với thị trường lao động gồm 3 chương trình bày về cơ sở lý luận mô hình hoạt động đào tạo nghề, phân tích các mô hình đào tạo nghề hiện tại, xây dựng mô hình đào tạo nghề gắn với thị trường lao động. Mời các bạn tham khảo.