Đề cương phương án đầu tư: Làng nghề thủ công mỹ nghệ Mây tre - lá Định Quán

Mời các bạn cùng tham khảo Đề cương phương án đầu tư: Làng nghề thủ công mỹ nghệ Mây tre - lá Định Quán trình bày về định hướng đầu tư, dự kiến các nhà đầu tư thuê mướn đất để xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ sau khi cơ sở hạ tầng của làng nghề xây dựng xong, tài chính - phân tích hiệu quả.