Đề tài: Tóm tắt nội dung các chuyên đề lý luận dạy học kỹ thuật và xây dựng kế hoạch hành động của bản thân, nhằm chỉ rõ tính ứng dụng của môn học vào công tác chuyên môn

Đề tài: Tóm tắt nội dung các chuyên đề lý luận dạy học kỹ thuật và xây dựng kế hoạch hành động của bản thân, nhằm chỉ rõ tính ứng dụng của môn học vào công tác chuyên môn gồm hai phần: Phần A - Những khái niệm về giáo dục, Phần B - Những khái niệm về Lý luận dạy học nhằm chia sẻ với các bạn về những hiểu biết của nhóm thảo luận về lý luận dạy học đại học sau khi tham khảo, nghiên cứu một số tài liệu liên quan.