Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học dưới đây được ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT - BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 6 chương trình bày về việc tổ chức và quản lý nhà trường, chương trình và các hoạt động giáo dục, học sinh, tài sản của trường,... .