Đồ án môn học: Tìm hiểu về hệ thống báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán ở Việt Nam

Đồ án môn học: Tìm hiểu về hệ thống báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán ở Việt Nam nghiên cứu gồm 2 phần: Lý luận chung về hệ thống báo cáo tài chính, thực trạng và kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống BCTC.