Dự án giáo dục kỹ thuật dạy nghề - Chương trình dạy nghề: Chạm khắc gỗ

Dự án giáo dục kỹ thuật dạy nghề - Chương trình dạy nghề: Chạm khắc gỗ lấy nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu đào tạo của thị trường lao động, áp dụng phương pháp tiếp cận lấy khả năng hành nghề làm cơ sở để xây dựng chương trình, sử dụng phương pháp DACUM, cấu trúc chương trình theo mô đun.