Dự thảo đề án: Đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Dự thảo đề án: Đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 trình bày về tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cấn Thơ giai đoạn 2005 - 2008, định hướng đào tạo nghề và việc làm cho lao động, tổ chức thực hiện.