Dự thảo đề án: Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam

Dự thảo đề án: Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam gồm 4 phần trình bày kiến thức về thực tiễn giáo dục Việt Nam, quan điểm chỉ đạo đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục, đánh giá kết quả giáo dục.