Ebook Cờ tướng khai cuộc cẩm nang - Hội cờ TP.HCM

Ebook Cờ tướng khai cuộc cẩm nang - Hội cờ TP.HCM gồm 4 chương. Chương đầu nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng trong khai cuộc. Chương 2 và 3 là chương quan trọng nhất; Chương hai trình bày cụ thể những nguyên tắc cơ bản trong khai cuộc còn chương 3 hướng dẫn cách đi tiên và cách đi hậu. Mời các bạn tham khảo.