Ebook Hành trình trở thành nhà lãnh đạo

Ebook Hành trình trở thành nhà lãnh đạo trình bày nội dung kiến thức về cách làm chủ hoàn cảnh, hiểu rõ bản thân, hiểu về thế giới xung quanh, vượt qua nghịch cảnh, thu phục người khác như thế nào, quá trình xây dựng tương lai.