Ebook Khả năng của người khiếm thị

Mời các bạn cùng tham khảo Ebook Khả năng của người khiếm thị dưới đây gồm 4 phần trình bày nội dung về cách tạo điều kiện cho người mù vươn lên, khả năng các mặt của người mù, cơ sở khả năng của người mù, khái niệm người mù.