Ebook Kỹ năng phòng vấn - NXB Tổng hợp TP.HCM

Ebook "Kỹ năng phòng vấn" này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược phỏng vấn nhằm hạn chế những vấn đề xảy ra trong quá trình tuyển dụng nhân viên. Những hướng dẫn thực tế sẽ giúp bạn thực hiện các chiến lược, cho bạn sự tự tin cùng các kỹ năng để thành công trong các khâu của quá trình phỏng vấn.