Ebook Phân tích và xử lý công việc - Dave Marcum - Steve Smith & Mahan Khalsa

Ebook Phân tích và xử lý công việc của tác giả Dave Marcum - Steve Smith & Mahan Khalsa trình bày một mô hình thay thế có trọng tâm là các nguyên lý đầy hấp dẫn, giúp suy nghĩ lại gốc rễ cách thức chúng ta thực hiện công việc.