Ebook Phương pháp luyện trí não - Tập 1

Dưới đây là tập 1 Ebook Phương pháp luyện trí não trình bày nội dung về khái niệm tư duy sáng tạo, nâng cao khả năng sáng tạo, những thao tác cho việc rèn luyện trí não, rèn luyện tính linh hoạt của trí não,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.