Ebook Quản lý nhà nước về giáo dục

Ebook Quản lý nhà nước về giáo dục là tài liệu dùng cho cán bộ quản lý trường phổ thông được biên soạn nhằm tập trung vào những kiến thức cơ bản nhất về quản lý hành chính nhà nước về giáo dục nhằm cung cấp cho các Hiệu trưởng tầm nhìn bao quát về các nội dung quản lý và các chế tài trong quản lý. Cuốn sách tập hợp khá đầy đủ các văn bản QPPL và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ gDĐT và các Bộ, ngành có liên quan tới công tác quản lý giáo dục được cập nhật tới thời điểm 30/5/2010.